Verkoop voorwerpen Sint-Antoniuskerk

Op 31 december was de laatste viering in de Sint-Antoniuskerk in Breedeweg. Op zaterdag 20 januari wordt in deze kerk tussen 10.00 en 13.00 uur een verkoop van voorwerpen georganiseerd, speciaal voor parochianen. Het gaat om voorwerpen die geen grote kunsthistorische waarde hebben en die niet elders in de parochie gebruikt kunnen worden. Dat betreft bijvoorbeeld: stoelen, tafels, bureau, potten, beelden, schilderijen, kandelaars, kleine kerkbanken.


 

Decreet

De bisschop heeft besloten om de Sint-Antoniuskerk in Breedeweg per 31 december 2023 aan de goddelijke eredienst te onttrekken. Zie bijgaand Decreet gericht aan de parochianen.

https://www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/DECREET - onttrekking aan eredienst per 31 dec 2023 - bisschop - getekend.pdf

 

Geldinzameling voor renovatie Mariakapel Cosmas en Damianus

Beste parochianen,

Iedereen steekt wel eens een kaarsje op in een Mariakapel.
De Mariakapel van de Cosmas en Damianuskerk wordt door een groep van vrijwilligers en de koster draaiend gehouden om zo de kapel iedere dag te kunnen openen, schoon te houden en te voorzien van kaarsen. Zo’n 10 jaar geleden is er voor het laatst wat aan onderhoud gedaan. Gezien het intensieve gebruik is het nu echt noodzakelijk om de Mariakapel weer op te knappen en mogelijk aan te passen. Hiervoor kunt u ideeën indienen via een kaartje dat achterin de kerk en de Mariakapel ligt. Wat we ook gaan doen, het vraagt om euro’s.
Om deze renovatie mogelijk te maken, willen we graag een beroep doen op u, parochianen.
Een bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 INGB 0000 900 016 ten name van RK Kerkbestuur HH Cosmas en Damianusparochie onder vermelding van Mariakapel CD.
Van harte aanbevolen en onze dank!

Het parochiebestuur en de pastores


 

Parochieavond 18 april: “Geloven in Groesbeek in 2030”

Iedereen is van harte welkom op de parochieavond op dinsdag 18 april om 19.30 uur in De Sleutel in Breedeweg.

Het belangrijkste onderwerp van de avond is: ‘Geloven in Groesbeek in 2030’. Oftewel: Wat zijn uw ideeën over de toekomst?

Ook zullen de pastores Aloys van Velthoven, Peter Pot en Joke Huisintveld u bijpraten over ontwikkelingen ten aanzien van familiepastoraat, koren, uitvaarten en sacramenten.

Verder komen enkele bestuurszaken kort aan de orde: kerkelijke gebouwen in De Horst, Breedeweg en Groesbeek.

Bovendien willen we een actie starten voor het opknappen van de Mariakapel bij de Cosmas en Damianuskerk.

Laten we samen bouwen aan een levendige toekomst van onze mooie parochie!

 

Officiële start restauratie kerk Groesbeek door Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning John Berends zal op vrijdag 14 april naar Groesbeek komen.
Hij verricht dan de officiële starthandeling voor de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk aan Pannenstraat 1.
Voor die handeling zal de Commissaris met de bouwlift naar boven gaan.
Ook burgemeester Mark Slinkman zal aanwezig zijn.
Het programma begint om 10.00 uur in de kerk met een welkom door pastoor Aloys van Velthoven.
Daarna wordt een beknopte inleiding gegeven over de kerk en de restauratiewerkzaamheden.
Na een korte toespraak door de Commissaris en de officiële starthandeling is er een informeel samenzijn.

Deze grote restauratie betreft herstel van houtrot, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, schilderwerk.
Inmiddels staan de steigers om de kerk en staan er bouwcontainers vóór de kerk. (Zie bijgevoegde foto.)
Alle vieringen in de kerk kunnen doorgaan, ook uitvaarten. Tevens blijven de Mariakapel en de invalideningang toegankelijk.

Twee jaar geleden zou deze restauratie al plaatsvinden, maar toen bleek dat er nog een vleermuisonderzoek moest plaatsvinden.
Dit ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en er zijn vleermuiskasten geplaatst.
De ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming is verleend aan het parochiebestuur.

Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Berg en Dal.
Voor het resterend bedrag wordt een actie gehouden onder de parochianen en alle mensen die dit kerkgebouw een warm hart toedragen.
Bijdragen zijn welkom op: NL95RABO0117408115 onder vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v. parochie H.H. Cosmas en Damianus.

 

 

Makelaar voor verkoop gebouwen Breedeweg

Voor de verkoop van de kerkelijke gebouwen in Breedeweg heeft het parochiebestuur gesprekken gevoerd met twee makelaars.

De keuze is gevallen op makelaar Ton van Cooten van makelaars/taxateurs Cooten & Koen Advies uit Ede.

Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks bij hem melden: 06-53636232 of ton@cooten-koenadvies.nl

 

Gebouwenplan

Eind 2021 is meegedeeld dat het parochiebestuur aan de slag is gegaan met een gebouwenplan, mede in verband met de hoge kosten van de gebouwen.

Dit gebouwenplan is nu gereed en zal op dinsdag 8 november om 19.30 uur in gebouw De Sleutel gepresenteerd worden. Iedereen is van harte welkom.

 

Vleermuizenonderzoek

Bij het vleermuizenonderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd in de Cosmas en Damianuskerk is één grootoorvleermuis gesignaleerd onder het dak. Dit betekent dat nu uitgezocht wordt welke maatregelen nodig zijn, alvorens de restauratie van het dak kan worden uitgevoerd in het voorjaar van 2023.

 

Parochie Cosmas en Damianus zoekt sponsoren voor boek “100 Jaar Cosmas en Damianuskerk”

22 September 2022 is het 100 jaar geleden dat de parochie Cosmas en Damianus de parochiekerk in gebruik heeft genomen. Een moment om bij stil te staan. Terugkijken en vooruitkijken zal de parochie dit jaar in meerdere activiteiten vorm geven.

Een van de activiteiten die de parochie heeft georganiseerd is het uitbrengen van een boek met daarin de historie van het gebouw en alles daar omheen. Het boek wordt geschreven door parochiaan en historicus Sjef Schmiermann. Sjef schreef al meerdere historische boeken over Groesbeek en was snel bereid 100 jaar Cosmas en Damianuskerk aan het papier toe te vertrouwen.
25 September 2022 vieren de parochianen samen met bisschop monseigneur Gerard de Korte de eucharistie en zal het boek worden gepresenteerd.

De parochie wil de kostprijs voor parochianen en geïnteresseerden zo laag mogelijk houden. Alles is tot op heden door vrijwilligers tot stand gekomen. Het laatste stukje van de realisatie van het boek, alles rondom het drukken, kost echter geld en daarvoor wil de organisatie “100 jaar Cosmas en Damianus” een beroep doen op een mogelijke bijdrage van sponsoren. In het boek wordt uw bijdrage opgenomen onder de kop: “bedrijven/instellingen die realisatie van het boek mogelijk maakten”.

De organisatie zoekt daarom sponsoren voor de realisatie van dit boek. Wilt u een bijdrage doneren, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL49INGB0000995231 van de parochie. Wanneer u dit kan doen voor 1 mei a.s. kan de organisatie uw naam opnemen in het boek.

Voor nadere informatie: penningmeester Dick Winkel, 06-23166417.

Een nieuw bestuurslid stelt zich voor.

Mijn naam is Thea van de Pol en 63 jaar oud. Geboren en getogen in Groesbeek als enige dochter. Ik ben 34 jaar getrouwd geweest met Jan die helaas in 2018 overleden is.

Na mijn middelbare school heb ik de opleiding aan de HEAO en SPD gevolgd. Daarna 38 jaar fulltime gewerkt bij Alliander (van het elektriciteits- en gasnet) in Arnhem op de afdeling Finance. Vanaf juli 2021 ben ik vervroegd gepensioneerd en geniet ik nu van het vrije leven.

Mijn hobby’s zijn sport beoefenen (ben regelmatig op de sportschool te vinden), wandelen, tuinieren en moeilijke sudoko-puzzels oplossen.

Sinds maart 2019 ben ik ook lid van het pastorale team “de Meent” en help een keer in de vier weken met het vieren van de eucharistieviering als lectrice.

Vanaf 1 februari 2022 ben ik benoemd als algemeen bestuurslid van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Mijn aandachtsgebied is momenteel de administratieve processen om zetten in nieuwe geautomatiseerde systemen. Een mooie uitdaging.

Op deze manier hoop ik, dat ik samen met de pastores, medewerkers, bestuur en vrijwilligers kan bijdragen aan een parochie waar een ieder zich thuis voelt. Wellicht tref ik u een keer in de kerk of in het parochie-centrum.

Presentatie gebouwenplan

Op de informatieavond in de Cosmas en Damianuskerk op 10 juni is duidelijk geworden dat er maatregelen getroffen moeten worden om als parochie het financiële hoofd boven water te houden. Zo zullen de hoge kosten van de (kerk)gebouwen omlaag moeten. Sluiting of herbestemming kan niet uitgesloten worden. En verhuurde panden dienen voldoende rendement op te brengen.

Het bestuur zal in oktober 2022 een gebouwenplan presenteren.

Opheffen rekeningen

Het parochiebestuur wil vier rekeningen graag opheffen. Zie voor meer informatie de pagina Kerkbijdrage/Doneren

Bijeenkomst op 10 juni
Op donderdag 10 juni was er een bijeenkomst in de Cosmas en Damianuskerk. Het parochiebestuur heeft informatie gegeven over onder meer: de verkoop van de kerk op De Horst, de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk, en de financiële situatie van de parochie. Klik hier om het verslag te lezen.

Wijzigingen in parochiebestuur
Rob Paulis is herbenoemd als lid van het parochiebestuur, met name voor het dossier ‘verkoop kerk De Horst’. Hij blijft lid van het parochiebestuur tot het moment van levering van de kerk in De Horst aan de nieuwe eigenaar. Dick Winkel is penningmeester en secretaris ad interim, totdat er een nieuwe secretaris is gevonden. Barbara Pattikawa is herbenoemd als bestuurslid tot 1 september 2025. Geert Peters heeft eervol ontslag gekregen als bestuurslid. Het parochiebestuur bestaat nu uit: pastoor Aloys van Velthoven, vicevoorzitter Ton Lansdaal, penningmeester/secretaris a.i. Dick Winkel, bestuurslid Barbara Pattikawa en bestuurslid Rob Paulis. Pastor Peter Pot is ook aanwezig bij vergaderingen van het parochiebestuur. Het parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden.

 

Gerard van Gorkum stopt als vicevoorzitter
Nu de overdracht van de kerk op De Horst in een eindfase zit, heeft Gerard van Gorkum verzocht om ontslag als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij heeft 26 jaar in het kerkbestuur gezeten, eerst in De Breedeweg, en vanaf 2014 in de gefuseerde parochie van Groesbeek. Gerard heeft erg veel gedaan voor onze parochie. Er zal op een later moment passend afscheid genomen worden.

Ton Lansdaal is de nieuwe vicevoorzitter
In verband met de bestuurlijke en financiële problematiek waarin onze parochie zich bevindt, heeft pastoor Aloys van Velthoven aan de bisschop ondersteuning gevraagd. De bisschop heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten om bisdommedewerker Ton Lansdaal voor de komende tijd te benoemen als vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Bisdom stemt niet in met verbouwing pastorie in zorgappartementen
Op initiatief van waarnemend pastoor Aloys van Velthoven zijn onlangs verschillende gesprekken gevoerd met het bisdom inzake een aantal dossiers. Een van die dossiers is het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappartementen in te vestigen.

Voor zo’n ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie heeft het kerkbestuur voorafgaand toestemming nodig van het bisdom. Het bisdom heeft, na de gesprekken en het bestuderen van de inhoudelijke en financiële stukken, per brief aangegeven dat die toestemming er niet komt. De belangrijkste factoren bij het onthouden van toestemming zijn: de grote financiële investering afgezet tegen het vermogen en de exploitatie van de parochie, de financiële en beheersmatige risico’s voor de parochie, de benodigde middelen voor het pastoraat. De jaarrekeningen van de parochie geven in de laatste drie jaren (2018-2020) grote financiële tekorten te zien.

Het bovenstaande betekent dat het realiseren van zorgappartementen in de pastorie niet verder onderzocht zal worden. Deze uitkomst is meegedeeld aan de initiatiefnemers. Het is begrijpelijk dat deze uitkomst voor hen teleurstellend is. We hopen dat ze binnenkort een geschikte locatie vinden.

Het gaat erom dat we een vitale parochie blijven en de inzet van de financiële middelen richten op het vieren van ons geloof, catechese, gemeenschapsvorming en diaconie.

6.jpg
Ga terug naar het overzicht