Afscheid Peter Pot

Pastor Peter Pot heeft in verband met privé-omstandigheden werk gezocht dichter bij zijn woonplaats Zwolle. In september zal hij zijn werkzaamheden in onze parochie afronden. Op 13 oktober begint hij als directeur van de stichting IDO in Lelystad. Deze interkerkelijke stichting beheert drie inloophuizen, twee kledingwinkels, een voedselbank en biedt financiële hulp, praktische hulp en noodhulp aan arme en eenzame mensen. De katholieke kerk in Lelystad is één van de acht deelnemende kerken. Zie: www.ido-lelystad.nl Over het afscheid van Peter Pot krijgt u nog nader bericht.

 

 

De parochie H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek is op zoek naar een:

 

Pastoraal werker m/v


                                              met een diaconaal hart

 

Ben je bereid je volledig in te zetten voor de kwetsbare medemens? Kun je goed netwerken en samenwerken? Dan zou jij maar zo onze nieuwe collega kunnen worden!

We zijn een kleine parochie binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch met twee kerken in Groesbeek en Breedeweg. Je komt samen te werken met twee collega’s:

de pastoor en een pastoraal werkster.

Jouw taken zullen zijn:

-      het bezoeken van parochianen

-      voorgaan in vieringen (ook oecumenisch)

-      een netwerk opbouwen en onderhouden met organisaties en instellingen op sociaal gebied in Groesbeek en onderzoeken in hoeverre samenwerking met hen nodig is

-      opzetten van diaconale activiteiten, eventueel in overleg met lokale instanties

Je dienstverband zal 32 uur bedragen.

Wat vragen wij van jou?

-      dat je katholiek bent en een R.K. praktiserend geloofsleven hebt

-      dat je een voldoende theologische opleiding hebt (tenminste HBO Master, parochiepastoraat)

-      dat je affiniteit hebt met ICT en social media

-      je hebt een open houding naar mensen met andere geloofs- en levensovertuigingen;

-      je bent missionair, toegankelijk en bereid om te blijven leren en ontwikkelen

-      je bent een goede organisator en kunt goed vrijwilligers aansturen

Wat krijg je van ons?

-      een inspirerende werkomgeving met toegewijde collega’s en vrijwilligers

-       werk waarin je wat Jezus van ons vraagt in de praktijk kunt brengen

-      een maandelijkse financiële waardering volgens salarisschaal 10 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Solliciteren:

Ben je enthousiast geworden? Stuur je sollicitatiebrief en CV dan naar: a.vanvelthoven@kloosterbrakkenstein.nl, met een kopie naar pdvries@bisdomdenbosch.nl. Dit kan tot vrijdag 7 oktober 2022. Voor een uiteindelijke benoeming is een zending door de bisschop van ’s Hertogenbosch vereist. Hiertoe kan een gesprek met de bisschop of zijn gedelegeerde deel uitmaken. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met pastoor Aloys van Velthoven: a.vanvelthoven@kloosterbrakkenstein.nl of 06 20164473. Op www.parochiegroesbeek.nl vind je informatie over onze parochie. We zien graag je sollicitatie tegemoet!

 

Vleermuizenonderzoek

Bij het vleermuizenonderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd in de Cosmas en Damianuskerk is één grootoorvleermuis gesignaleerd onder het dak. Dit betekent dat nu uitgezocht wordt welke maatregelen nodig zijn, alvorens de restauratie van het dak kan worden uitgevoerd in het voorjaar van 2023.

 

Parochie Cosmas en Damianus zoekt sponsoren voor boek “100 Jaar Cosmas en Damianuskerk”

22 September 2022 is het 100 jaar geleden dat de parochie Cosmas en Damianus de parochiekerk in gebruik heeft genomen. Een moment om bij stil te staan. Terugkijken en vooruitkijken zal de parochie dit jaar in meerdere activiteiten vorm geven.

Een van de activiteiten die de parochie heeft georganiseerd is het uitbrengen van een boek met daarin de historie van het gebouw en alles daar omheen. Het boek wordt geschreven door parochiaan en historicus Sjef Schmiermann. Sjef schreef al meerdere historische boeken over Groesbeek en was snel bereid 100 jaar Cosmas en Damianuskerk aan het papier toe te vertrouwen.
25 September 2022 vieren de parochianen samen met bisschop monseigneur Gerard de Korte de eucharistie en zal het boek worden gepresenteerd.

De parochie wil de kostprijs voor parochianen en geïnteresseerden zo laag mogelijk houden. Alles is tot op heden door vrijwilligers tot stand gekomen. Het laatste stukje van de realisatie van het boek, alles rondom het drukken, kost echter geld en daarvoor wil de organisatie “100 jaar Cosmas en Damianus” een beroep doen op een mogelijke bijdrage van sponsoren. In het boek wordt uw bijdrage opgenomen onder de kop: “bedrijven/instellingen die realisatie van het boek mogelijk maakten”.

De organisatie zoekt daarom sponsoren voor de realisatie van dit boek. Wilt u een bijdrage doneren, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL49INGB0000995231 van de parochie. Wanneer u dit kan doen voor 1 mei a.s. kan de organisatie uw naam opnemen in het boek.

Voor nadere informatie: penningmeester Dick Winkel, 06-23166417.

Een nieuw bestuurslid stelt zich voor.

Mijn naam is Thea van de Pol en 63 jaar oud. Geboren en getogen in Groesbeek als enige dochter. Ik ben 34 jaar getrouwd geweest met Jan die helaas in 2018 overleden is.

Na mijn middelbare school heb ik de opleiding aan de HEAO en SPD gevolgd. Daarna 38 jaar fulltime gewerkt bij Alliander (van het elektriciteits- en gasnet) in Arnhem op de afdeling Finance. Vanaf juli 2021 ben ik vervroegd gepensioneerd en geniet ik nu van het vrije leven.

Mijn hobby’s zijn sport beoefenen (ben regelmatig op de sportschool te vinden), wandelen, tuinieren en moeilijke sudoko-puzzels oplossen.

Sinds maart 2019 ben ik ook lid van het pastorale team “de Meent” en help een keer in de vier weken met het vieren van de eucharistieviering als lectrice.

Vanaf 1 februari 2022 ben ik benoemd als algemeen bestuurslid van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Mijn aandachtsgebied is momenteel de administratieve processen om zetten in nieuwe geautomatiseerde systemen. Een mooie uitdaging.

Op deze manier hoop ik, dat ik samen met de pastores, medewerkers, bestuur en vrijwilligers kan bijdragen aan een parochie waar een ieder zich thuis voelt. Wellicht tref ik u een keer in de kerk of in het parochie-centrum.

Presentatie gebouwenplan

Op de informatieavond in de Cosmas en Damianuskerk op 10 juni is duidelijk geworden dat er maatregelen getroffen moeten worden om als parochie het financiële hoofd boven water te houden. Zo zullen de hoge kosten van de (kerk)gebouwen omlaag moeten. Sluiting of herbestemming kan niet uitgesloten worden. En verhuurde panden dienen voldoende rendement op te brengen.

Het bestuur zal in oktober 2022 een gebouwenplan presenteren.

Opheffen rekeningen

Het parochiebestuur wil vier rekeningen graag opheffen. Zie voor meer informatie de pagina Kerkbijdrage/Doneren

Bijeenkomst op 10 juni
Op donderdag 10 juni was er een bijeenkomst in de Cosmas en Damianuskerk. Het parochiebestuur heeft informatie gegeven over onder meer: de verkoop van de kerk op De Horst, de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk, en de financiële situatie van de parochie. Klik hier om het verslag te lezen.

Wijzigingen in parochiebestuur
Rob Paulis is herbenoemd als lid van het parochiebestuur, met name voor het dossier ‘verkoop kerk De Horst’. Hij blijft lid van het parochiebestuur tot het moment van levering van de kerk in De Horst aan de nieuwe eigenaar. Dick Winkel is penningmeester en secretaris ad interim, totdat er een nieuwe secretaris is gevonden. Barbara Pattikawa is herbenoemd als bestuurslid tot 1 september 2025. Geert Peters heeft eervol ontslag gekregen als bestuurslid. Het parochiebestuur bestaat nu uit: pastoor Aloys van Velthoven, vicevoorzitter Ton Lansdaal, penningmeester/secretaris a.i. Dick Winkel, bestuurslid Barbara Pattikawa en bestuurslid Rob Paulis. Pastor Peter Pot is ook aanwezig bij vergaderingen van het parochiebestuur. Het parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden.

 

Gerard van Gorkum stopt als vicevoorzitter
Nu de overdracht van de kerk op De Horst in een eindfase zit, heeft Gerard van Gorkum verzocht om ontslag als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij heeft 26 jaar in het kerkbestuur gezeten, eerst in De Breedeweg, en vanaf 2014 in de gefuseerde parochie van Groesbeek. Gerard heeft erg veel gedaan voor onze parochie. Er zal op een later moment passend afscheid genomen worden.

Ton Lansdaal is de nieuwe vicevoorzitter
In verband met de bestuurlijke en financiële problematiek waarin onze parochie zich bevindt, heeft pastoor Aloys van Velthoven aan de bisschop ondersteuning gevraagd. De bisschop heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten om bisdommedewerker Ton Lansdaal voor de komende tijd te benoemen als vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Bisdom stemt niet in met verbouwing pastorie in zorgappartementen
Op initiatief van waarnemend pastoor Aloys van Velthoven zijn onlangs verschillende gesprekken gevoerd met het bisdom inzake een aantal dossiers. Een van die dossiers is het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappartementen in te vestigen.

Voor zo’n ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie heeft het kerkbestuur voorafgaand toestemming nodig van het bisdom. Het bisdom heeft, na de gesprekken en het bestuderen van de inhoudelijke en financiële stukken, per brief aangegeven dat die toestemming er niet komt. De belangrijkste factoren bij het onthouden van toestemming zijn: de grote financiële investering afgezet tegen het vermogen en de exploitatie van de parochie, de financiële en beheersmatige risico’s voor de parochie, de benodigde middelen voor het pastoraat. De jaarrekeningen van de parochie geven in de laatste drie jaren (2018-2020) grote financiële tekorten te zien.

Het bovenstaande betekent dat het realiseren van zorgappartementen in de pastorie niet verder onderzocht zal worden. Deze uitkomst is meegedeeld aan de initiatiefnemers. Het is begrijpelijk dat deze uitkomst voor hen teleurstellend is. We hopen dat ze binnenkort een geschikte locatie vinden.

Het gaat erom dat we een vitale parochie blijven en de inzet van de financiële middelen richten op het vieren van ons geloof, catechese, gemeenschapsvorming en diaconie.

6.jpg
Ga terug naar het overzicht