Opheffen rekeningen

Het parochiebestuur wil vier rekeningen graag opheffen. Zie voor meer informatie de pagina Kerkbijdrage/Doneren

Bijeenkomst op 10 juni
Op donderdag 10 juni was er een bijeenkomst in de Cosmas en Damianuskerk. Het parochiebestuur heeft informatie gegeven over onder meer: de verkoop van de kerk op De Horst, de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk, en de financiële situatie van de parochie. Klik hier om het verslag te lezen.

Wijzigingen in parochiebestuur
Rob Paulis is herbenoemd als lid van het parochiebestuur, met name voor het dossier ‘verkoop kerk De Horst’. Hij blijft lid van het parochiebestuur tot het moment van levering van de kerk in De Horst aan de nieuwe eigenaar. Dick Winkel is penningmeester en secretaris ad interim, totdat er een nieuwe secretaris is gevonden. Barbara Pattikawa is herbenoemd als bestuurslid tot 1 september 2025. Geert Peters heeft eervol ontslag gekregen als bestuurslid. Het parochiebestuur bestaat nu uit: pastoor Aloys van Velthoven, vicevoorzitter Ton Lansdaal, penningmeester/secretaris a.i. Dick Winkel, bestuurslid Barbara Pattikawa en bestuurslid Rob Paulis. Pastor Peter Pot is ook aanwezig bij vergaderingen van het parochiebestuur. Het parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden.

 

Gerard van Gorkum stopt als vicevoorzitter
Nu de overdracht van de kerk op De Horst in een eindfase zit, heeft Gerard van Gorkum verzocht om ontslag als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij heeft 26 jaar in het kerkbestuur gezeten, eerst in De Breedeweg, en vanaf 2014 in de gefuseerde parochie van Groesbeek. Gerard heeft erg veel gedaan voor onze parochie. Er zal op een later moment passend afscheid genomen worden.

Ton Lansdaal is de nieuwe vicevoorzitter
In verband met de bestuurlijke en financiële problematiek waarin onze parochie zich bevindt, heeft pastoor Aloys van Velthoven aan de bisschop ondersteuning gevraagd. De bisschop heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten om bisdommedewerker Ton Lansdaal voor de komende tijd te benoemen als vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Bisdom stemt niet in met verbouwing pastorie in zorgappartementen
Op initiatief van waarnemend pastoor Aloys van Velthoven zijn onlangs verschillende gesprekken gevoerd met het bisdom inzake een aantal dossiers. Een van die dossiers is het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappartementen in te vestigen.

Voor zo’n ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie heeft het kerkbestuur voorafgaand toestemming nodig van het bisdom. Het bisdom heeft, na de gesprekken en het bestuderen van de inhoudelijke en financiële stukken, per brief aangegeven dat die toestemming er niet komt. De belangrijkste factoren bij het onthouden van toestemming zijn: de grote financiële investering afgezet tegen het vermogen en de exploitatie van de parochie, de financiële en beheersmatige risico’s voor de parochie, de benodigde middelen voor het pastoraat. De jaarrekeningen van de parochie geven in de laatste drie jaren (2018-2020) grote financiële tekorten te zien.

Het bovenstaande betekent dat het realiseren van zorgappartementen in de pastorie niet verder onderzocht zal worden. Deze uitkomst is meegedeeld aan de initiatiefnemers. Het is begrijpelijk dat deze uitkomst voor hen teleurstellend is. We hopen dat ze binnenkort een geschikte locatie vinden.

Het gaat erom dat we een vitale parochie blijven en de inzet van de financiële middelen richten op het vieren van ons geloof, catechese, gemeenschapsvorming en diaconie.

6.jpg
Ga terug naar het overzicht