Vrijwilligersavond: gezellig en grote opkomst

 

De vrijwilligersavond van de Cosmas en Damianusparochie op 10 mei 2022 was erg gezellig. Er waren bijna 100 vrijwilligers naar gebouw De Sleutel in Breedeweg gekomen. De muzikanten Theetje Bruuns en Wim Gerritsen zongen mooie Groesbeekse liedjes, samen met Doortje Kersten. De drie pastores voerden een ludieke act op, en schonken koffie en thee. Deze avond was een fantastische opsteker voor de parochie. Zie foto’s en filmpjes.

 

Impressie vrijwilligersavond (door Martijn Pouwelsen)

Het was een mooie lenteavond 10 mei jl. op De Bruuk. In gebouw De Sleutel was iets te doen, en wel de vrijwilligersavond van de parochie. De opkomst was groot, de stemming goed en de sfeer gezellig. De goede toon werd gezet door onze geestelijkheid door elkaar ludiek te plagen op het lied: “amme nooit niet nooit meer” waarbij de zaal meezong. De verzorging van de avond was prima met ook weer heel geestig bedienend personeel (pastoraal team). En natuurlijk was er muziek en werd er ingehaakt op de klanken van “Mien Gruusbèk”. Er waren ontmoetingen, er was gezelligheid en het bleef nog lang onrustig op De Bruuk.

 

Uitkomsten synodaal proces

In onze parochie zijn drie speciale bijeenkomsten gehouden in het kader van het synodaal proces. Daarnaast is het synodaal proces ter sprake gebracht tijdens avonden voor ouders van communicanten en tijdens vieringen. Voor zover de uitkomsten betrekking hebben op de dagelijkse praktijk in de parochie gaan bestuur en pastoraal team daarmee aan de slag in overleg met betrokkenen. Voor de uitkomsten: zie hier.

 

Parochie wil horen wat er leeft!

De parochie H.H. Cosmas en Damianus wil horen wat er leeft onder de mensen in Groesbeek. De aanleiding hiervoor is het synodaal proces dat paus Franciscus heeft opgestart. Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd over verschillende onderwerpen.

Deze bijeenkomsten zijn voorbereid door de parochianen Herman Wijnhoven en Anke Jacobs, samen met pastor Peter Pot. Iedereen is welkom, ook niet-parochianen! Na een inleiding kan iedereen meepraten. Consumpties zijn voor rekening van de parochie.


1.

Bijeenkomst op dinsdag 29 maart om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Thema: Wat speelt in de samenleving en wat kan de kerk daarin betekenen?

Daarbij komen aan de orde: invloed van social media, 24-uurs-economie, depressie, stress, drugsgebruik, gebrek aan houvast, snelle veranderingen, kansrijke ontwikkelingen.

Afbeelding met persoon, muur, glimlachen, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ingrid van Meer van het familiepastoraat van het bisdom Den Bosch verzorgt een inleiding.

Het gezins- en familiepastoraat is één van de speerpunten in het beleid van bisschop Gerard de Korte. Ingrid van Meer biedt parochies ondersteuning op dit gebied.

Muziek: accordeonisten Lisette Cillessen en Leon Schelfhout.

Locatie: Voorzieningenhart Op de Heuvel, Sionsheuvel (Ericastraat 39, 6561 AB Groesbeek).


2.

Bijeenkomst op woensdag 30 maart om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

Thema: Hoe geef je een zinvolle invulling aan de laatste levensfase?

Daarbij gaat het over: tijdsbesteding, gezondheid, ziekte, pijnbestrijding, overlijden, rouw.

Afbeelding met persoon, person, kleding, dragen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Inleiding door geestelijk verzorger Marinus van den Berg.

Marinus van den Berg studeerde vervolgens theologie. Hij was pastor in een verpleeghuis en pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg. Sinds 1998 is hij geestelijk verzorger. De rode draad in zijn boeken: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en dood.

Korte voordracht over rouwverwerking door Ria Hopman.

Locatie: Dorpshuis De Slenk, De Horst (Reestraat 2, 6562 LK Groesbeek).


3.

Bijeenkomst op dinsdag 5 april om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Thema: Hoe blijf je een levendige parochie in deze tijd?

Inleiding door kerkhistoricus Peter Nissen.

Afbeelding met gebouw, muur, persoon, baksteen

Automatisch gegenereerde beschrijvingPeter Nissen, die stopt als predikant bij de remonstranten, vertelt over de aantrekkelijke kanten van de katholieke kerk en hoe de parochie van betekenis kan blijven.

Hij studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was docent kerkgeschiedenis aan verschillende theologische opleidingen. Vanaf 1994 was hij onder meer hoogleraar cultuurgeschiedenis en kerkgeschiedenis aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen.

Muziek: Theo Peters (Theetje Bruuns) & Co.

Locatie: Verenigingsgebouw De Sleutel, Breedeweg (Bredeweg 71, 6562 DC  Groesbeek).

 

Vredesgroet

 

In het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen hebben de Protestantse Gemeente Groesbeek en de HH Cosmas en Damianusparochie na de oecumenische viering een vredesgroet gebracht aan de Bahá’ís van Groesbeek. Dit werd zeer gewaardeerd!

Aangepaste Liturgische Agenda

De Liturgische Agenda in het parochieblad 'December 2021 - januari 2022' is voor de maand januari door de coronamaatregelen gewijzigd. Hier vindt u de actuele agenda van januari.

IN MEMORIAM emeritus-pastoor Ponsioen

Op 23 november 2021 is te Uden overleden de zeereerwaarde heer Innocentius Maria Gerardus Josephus (Inno) Ponsioen, emeritus-pastoor van de parochie H. Petrus te Uden.

De zeereerwaarde heer Ponsioen is geboren in Nijmegen op 11 december 1936 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Groesbeek (parochie H.H. Cosmas en Damianus) van 1961 tot 1966, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Dionysius ’t Heike) van 1966 tot 1970 en als pastor te Tilburg (parochie Binnenstad) van 1970 tot 1983.

Per 1 augustus 1983 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Petrus te Uden uit welke functie hem per 1 september 2002 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

Tevens was hij van 1987 tot 1993 deken van het Dekenaat Uden.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal vanwege de coronarestricties in besloten kring plaatsvinden.

Oprichting ‘De Cantorij’

Er wordt een cantorij opgericht. Dat is een liturgische zanggroep. De groep zal bestaan uit 15 tot 25 enthousiaste en goede zangers en zangeressen, liefhebbers van kerkmuziek. Het repertoire bestaat uit één- en meerstemmige, liturgisch verantwoorde liederen; bijvoorbeeld uit de traditie van de gemeenschappen in Taizé en Iona, maar ook van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Het is de bedoeling, dat De Cantorij vanaf januari 2022 met enige regelmaat de vieringen in de kerken van Groesbeek muzikaal opluistert. Eén maal per week zal De Cantorij repeteren. In onderling overleg zullen tijdstip en locatie worden bepaald. De Cantorij zal onder leiding komen te staan van dirigent, organist en cantor Eugène Ceulemans. U kunt zich opgeven voor dit parochiekoor door een mail te sturen naar: decantorijgroesbeek@xs4all.nl

Vormsel

6 november jl. zijn er 8 jongeren gevormd door mgr. Lamers. Het was een sfeervolle viering. Helaas konden drie vormelingen er niet bij zijn omdat ze in quarantaine moesten. Zij worden gevormd tijdens de vormseldankviering op zondag 16 januari.

Zie de foto's in het fotoboek.

Betalen met uw telefoon – de GIVT-app

U kunt betalen met de GIVT-app in de kerk en thuis, en ook voor kaarsen in de Mariakapellen. Zeker nu de banken zich meer terugtrekken en de parochie meer tijd en energie in het afstorten van collecte- en kaarsengeld steekt, zou het fijn zijn als we met elkaar de hoeveelheid af te storten geld op deze wijze zouden kunnen verminderen. Meer informatie: zie folder achterin de kerk, of bel met penningmeester Dick Winkel, 06 - 23 16 64 17.

Paus raadpleegt gelovigen

Paus Franciscus heeft besloten wereldwijd de gelovigen te raadplegen ter voorbereiding op de bisschoppelijke synode in het najaar van 2023 in Rome.

Het woord synode betekent letterlijk ‘samen op weg’.

Onze bisschop Gerard de Korte wil in de komende maanden gaan luisteren naar wat er leeft onder gelovigen ten aanzien van de Kerk van vandaag en morgen.

De oogst van het luisteren zal samengebundeld worden in een rapport van de Nederlandse bisdommen, dat doorgegeven wordt aan Rome en de bisschoppen zal inspireren. Het synodale proces start in ons bisdom zondag 17 oktober met vieringen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Aan de hand van kernthema’s en vragen zullen we ook in onze parochie hiermee aan de slag gaan.

Voor nadere informatie: https://www.bisdomdenbosch.nl/openingsviering-voorbereidingstraject-synode-2023/

Herstel lekkages Cosmas en Damianuskerk

Op verschillende plaatsen in de kerk, bij het Jozefaltaar en bij het H. Hartaltaar, zijn de muren nat als gevolg van lekkages. De oorzaak van die lekkages, o.a. bij dakgoten, is inmiddels verholpen. Het is de bedoeling dat vóór Kerst de aangetaste muren hersteld worden. Daartoe zullen er tijdelijk grote doeken voorin de kerk gehangen worden bij de betreffende muren, ter voorkoming van verspreiding van stof naar het priesterkoor en de rest van de kerk.

Afscheid van liturgie-assistente Gerda van Dreumel

Op zondag 4 juli is tijdens en na de eucharistieviering in Breedeweg afscheid genomen van liturgie-assistente Gerda van Dreumel. Daarbij waren haar man en andere familieleden aanwezig, evenals de collega liturgie-assistenten. Zie foto’s. Tijdens de viering sprak pastor Kees Bruin lovende woorden over de grote inzet van Gerda voor de parochie. Ze is vele jaren actief geweest bij het begeleiden van communicanten en vormelingen. Ook heeft ze veel energie gestoken in het werk van de avondwakegroep en het bij de tijd brengen van de avondwakes. Verder was ze onder meer collectante. Een taak die ze nog een tijdje wil voortzetten, is het schoonmaken van de kerk. Dat is erg fijn! Na de viering sprak pastor Peter Pot een kort woordje namens het pastoraal team. Als teken van hartelijke dank, bood hij Gerda namens de parochie de Paaskaars 2020 aan. Gerda, nog vele gezonde jaren toegewenst, samen met Toon, kinderen en kleinkinderen!
 

Samenwerking tussen parochie en voetbalvereniging

De parochie heeft 40 knielkussentjes uitgeleend aan voetbalvereniging De Treffers in Groesbeek. Pastor Peter Pot heeft deze kussentjes overhandigd aan Treffers-voorzitter Theo Jochoms, in het bijzijn van koster Pierre Ronden. De voetbalvereniging gaat deze kussentjes gebruiken voor de ‘coffee-to-go’ op het terras bij de kantine. Met dit kleine gebaar helpt de parochie de voetbalvereniging graag bij het weer opbouwen van het verenigingsleven. Wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven, zullen de knielkussentjes teruggebracht worden.

Foto: Marco Schoofs.
Zie ook: https://www.detreffers.nl/zacht-zitten-met-coffee-dankzij-de-kerk/


 

Kerkklok De Horst weer geluid

Voor het eerst sinds maanden is de kerkklok in De Horst op zaterdag 5 juni weer geluid bij een begrafenis.
Dat heeft de familie en de mensen in De Horst goed gedaan.

Bekijk hier het filmpje.


Afscheidsviering kerk De Horst

Op zaterdag 1 mei 2021 was de afscheidsviering in de kerk op De Horst.
Voorgangers waren pastoor Aloys van Velthoven en pastor Peter Pot.
Lector was Truus Peters en koster was Rikie Straatman.
De viering werd ondersteund door mooi gezang van koorleden.
Oud-pastor Jos van Rooij sprak woorden van herinnering.
Aan het eind van de viering werden het Allerheiligste, het evangelieboek, de paaskaars en de relieken de kerk uit gedragen.

Omroep Berg en Dal heeft mooie opnamen gemaakt van de laatste viering.
Zie hier het filmpje: https://www.omroepbergendal.nl/8248-laatste-heilige-mis-in-heilig-hart-kerk-de-horst

In verband met de verkoop van de kerk op De Horst heeft de bisschop besloten om deze kerk per 17 april 2021 aan de eredienst te onttrekken. Dat besluit van de bisschop heet een Decreet.

Decreet bisschop - onttrekking eredienst kerk De Horst - april 2021

Alle foto’s: Piet Spanjers


 

Netje Janssen bedankt!

Netje Janssen heeft afscheid genomen van de MOV-groep (Missie Ontwikkeling en Vrede). Ze begon 36 jaar geleden bij het zogenoemde Missie Comité in Breedeweg. Na het samengaan van de parochies ging ze deel uitmaken van de gezamenlijke MOV-groep. Op 15 april 2021 heeft ze tijdens de vergadering van de MOV-groep afscheid genomen. Pastor Peter Pot bedankte Netje Janssen voor haar grote inzet in al die jaren. Bernadette Janssen overhandigde haar een mooi boeket bloemen. De MOV-groep bestaat op dit moment uit: Teun van Grinsven, Ria Baams, Bernadette Janssen en Peter Pot. Wie belangstelling heeft voor deze groep, kan zich melden bij één van de leden van de MOV-groep.

5.JPG
Ga terug naar het overzicht